Bóbita csoport

Óvodapedagógusok: Sztarasztáné Szalay Zsuzsa, Bálintné László Barbara
Dajka néni: Miléné Nánássy Viktória 

 

Csoportunk névadója Weöres Sándor egyik tündér-versének szereplője: Bóbita. Választásunk azért esett rá, mert számunkra megjeleníti azt a gyermekképet, melynek kialakítására való törekvés nevelő munkánk fő mozgatórugója.

„Bóbita Bóbita táncol,
 körben az angyalok ülnek,
 béka-hadak fuvoláznak,
 sáska-hadak hegedülnek.”

Csoportunk egyik fő profilja az ének, a zene, a gyermektánc hangsúlyos szerepe. Azt valljuk, hogy az éneklés, a zenélés, az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével válogatott színvonalas zene hallgatása, és a hozzá kapcsolódó táncos mozdulatok elsajátítása jelentős mértékben hozzájárul többek között az érzelmi intelligencia fejlődéséhez. Ennek érdekében sokat énekelünk, mondókázunk, zenélünk különböző ritmusjátszó-, majd egyéni fejlettségnek megfelelően egyszerű dallamjátszó hangszereken (hanglapok, harangok), táncolunk szabadon, vagy tanult mozgáselemek koreografálásával óvodásoknak való klasszikus-, vagy népzenei szemelvényekre. A zenélésben magunk is példát mutatunk: mindketten játszunk furulyán, xilofonon.

„Bóbita Bóbita játszik,
 szárnyat igéz a malacra,
 ráül, igér neki csókot,
 röpteti és kikacagja.”

A játék, mint a gyermek legfontosabb tevékenysége áthatja a mindennapjainkat. Napirendünkben a legtöbb időt a játékra fordítjuk. Fejlesztő hatása megnyilvánul a gyermeki személyiség harmonikus kibontakozásában: a mozgásos-, a nyelvi-kommunikációs-, a szociális-, az érzelmi-, és nem utolsó sorban az értelmi képességek optimális szintének alakulásában. Csoportunkban különböző játszóhelyeket alakítottunk ki, ahol az együtt játszó gyermekek elmélyülten, egymás mellett tevékenykedhetnek.

„Bóbita Bóbita épít,
 hajnali köd-fal a vára,
 termeiben sok a vendég,
 törpe-király fia-lánya.”

A gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása, kreativitásuk, alkotó fantáziájuk támogatása mindkettőnk számára fontos feladat. Ennek érdekében a gyermekek életkorának, és egyéni fejlettségének megfelelő változatos, játékos, mozgásos tevékenységek szervezésével igyekszünk felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Az éneken kívül kedvelt tevékenységünk többek között a különböző vizuális technikák alkalmazása, melynek során változatos kreatív ábrázolási eljárásokkal és egyes népi kismesterségek egyszerű kézműves technikáival ismertetjük meg a gyermekeket.

„Bóbita Bóbita álmos,
 elpihen õszi levélen,
 két csiga õrzi az álmát,
 szunnyad az ág sürüjében.”

A gyermekek harmonikus fejlődésének egyik feltétele az érzelmi biztonság kialakulása. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy csoportunkban családias, szeretetteljes, egymást és a másságot elfogadó csoportlégkört alakítsunk ki, melyben a szokás-szabályrendszer betartása mellett minden kisgyermek érvényesítheti saját törekvéseit, s emellett a csoport sokszínű közösséggé formálódhat.

A 2017-18. tanévben 20 nagy - középsős korú, 5-6 éves gyermeket nevelünk.
Idén a szülők támogatásával megújítottuk csoportszobánkat, melyet a gyerekek nagy örömmel vettek birtokba. 
Ebben a tanévben fontos feladatunknak tartjuk a csoport összetartásának további erősítését, melyet többek között a közös tevékenységeken való részvétellel, a közösségért vállalt feladatok elvégzésével, és a közös programokon átélt élményekkel, kirándulásokkal szeretnénk elérni.
Az iskolába készülő gyermekek iskolaérettségének támogatását, az egyéni képességek differenciált fejlesztését továbbra is hangsúlyos feladatunknak tartjuk.